Freediver ส่วนที่ 2 ความดัน

Freediver ส่วนที่ 2 ความดัน

freedive

บทที่ 2.1 | ผลกระทบของความกดดันต่อนักดำน้ำ

ความเข้าใจเกี่ยวกับความดัน

ความดันประเภทต่างๆ

ทุกสิ่งที่มีมวลย่อมมีน้ำหนัก แม้แต่โมเลกุลเล็ก ๆ ที่ประกอบกันเป็นชั้นบรรยากาศของโลก น้ำหนักของ ก๊าซหรือของเหลว ที่อยู่รอบตัวเราเรียกว่าความดัน
ในขณะที่นักดำน้ำฟรีไดฟ์ดำน้ำอยู่ใต้ผิวน้ำ จะมีความดัน 3 ประเภทที่กระทำต่อร่างกายเรา สิ่งสำคัญคือ ต้องเข้าใจความดันเหล่านี้ และผลกระทบที่เกิดกับตัวเรา การเรียนบทเรียนนี้ จะทำให้การดำน้ำฟรีไดฟ์วิ่ง ได้อย่างปลอดภัย และสะดวกสบาย

1. ความดันบรรยากาศ (Atmosphere) (ATM)

ลองนึกถึงความสูงจากระดับน้ำทะเล จนถึงขอบบนของชั้นบรรยากาศโลก ที่ความสูงประมาณ 100 กิโลเมตร และเต็มไปด้วยโมเลกุลของก๊าซต่าง ๆ ที่ประกอบกันเป็นชั้นบรรยากาศของโลก

 • ความดันบรรยากาศ คือ แรงต่อหน่วยพื้นที่ที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อมวลของชั้นบรรยากาศ วัดเป็นบาร์

ความดันบรรยากาศ คือ น้ำหนักของก๊าซภายในตารางเซนติเมตร ของความสูงนั้น และวัดเป็นหน่วย “บาร์” ที่ระดับน้ำทะเล ความดันบรรยากาศเท่ากับ 1 บาร์ คือประมาณ 1.23 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

2.ความดันอุทกสถิต (Absolute Pressure) (ATA)

ความดันอุทกสถิต (บาร์) = ความลึกเป็นเมตร / 10

โมเลกุลของน้ำจืด มีน้ำหนักประมาณหนึ่งกิโลกรัมต่อลิตร ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและจำนวนของแข็งที่ละลายในตัวอย่าง เมื่อนักดำน้ำดำลง น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นของน้ำที่อยู่เหนือน้ำจะกดดันร่างกายของนักดำน้ำ ความดันนี้เรียกว่า “ความดันอุทกสถิต”

 • ความดันอุทกสถิต คือ แรงต่อหน่วยพื้นที่ที่สร้างขึ้นโดยมวลของน้ำหนักที่กระทำโดยแรงโน้มถ่วงที่ระดับความสูง ณ จุดนั้น วัดเป็นบาร์

น้ำหนึ่งลิตรมีความหนาแน่นมากกว่า และมีน้ำหนักมากกว่าอากาศหนึ่งลิตร ดังนั้นความดันอุทกสถิตของของไหลจึงมากกว่าความดันที่กระทำโดยอากาศในปริมาณที่เท่ากัน ความดันที่เกิดจากน้ำเค็มประมาณ 10 เมตร—10.06 เมตรหากว่ากันตามจริง—เทียบเท่ากับความดันที่กระทำโดยชั้นบรรยากาศทั้งหมดของโลก

ซึ่งหมายความว่าเมื่อนักดำน้ำดำลงไปสิบเมตร ความดันอุทกสถิตจะเท่ากับหนึ่งบาร์ ที่ 20 เมตร ความดันจะเท่ากับ 2 บาร์ และที่ 30 เมตร จะเท่ากับ 3 บาร์

ความดันสัมบูรณ์ (Ambient Pressure)

 • ความดันสัมบูรณ์ คือ ผลรวมของความดันบรรยากาศ และความดันอุทกสถิตที่กระทำต่อนักดำน้ำ วัดเป็นบาร์

ความดันสัมบูรณ์เขียนในทางคณิตศาสตร์เป็น:

ความดันสัมบูรณ์ (บาร์)ATA = (ความลึกเป็นเมตร / 10 เมตร) +1

ความดันสัมบูรณ์ถูกใช้เพื่อกำหนดปริมาณความดันทั้งหมดที่กระทำต่อนักดำน้ำขณะที่พวกเขาอยู่ใต้ผิวน้ำ ข้อมูลนี้มีความสำคัญมากกว่าสำหรับนักดำน้ำฟรีไดฟ์ที่เข้าร่วมโปรแกรม SSI Advanced Freediver

ความดันและปริมาตร

Pressure and Volume

กฎของบอยล์ระบุว่า

สำหรับแก๊สที่อุณหภูมิคงที่ ปริมาตรของแก๊สนั้นจะแปรผกผันกับความดันของแก๊ส

กฎของบอยล์ เขียนในทางคณิตศาสตร์เป็น:

PV = k

ค่าที่ทราบ

 • P = ความดันสัมบูรณ์
 • V = ปริมาณ
 • k = ค่าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง

เนื่องจากอุณหภูมิของก๊าซไม่เปลี่ยนแปลงระหว่างการดำน้ำ จึงสามารถใช้กฎของบอยล์เพื่อกำหนดว่าปริมาตรของก๊าซภายในช่องอากาศของนักดำน้ำจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของความดันอย่างไร

กฎของบอยล์กล่าวว่าปริมาตรของก๊าซแปรผกผันกับความดันสัมบูรณ์ ซึ่งหมายความว่าเมื่อความดันเพิ่มขึ้น ปริมาตรของก๊าซจะลดลงตามจำนวนที่สอดคล้องกัน สำหรับนักดำน้ำ หมายความว่าปริมาตรของก๊าซภายในช่องอากาศของร่างกายจะเล็กลงเมื่อนักดำน้ำดำลงไปและความดันเพิ่มขึ้น

ปอดมีความยืดหยุ่นเหมือนลูกโป่ง ดังนั้นปริมาตรของมันจะเปลี่ยนไปตามความดันของก๊าซที่อยู่ภายใน

การคำนวณการเปลี่ยนแปลงความดันและปริมาตร

บรรยากาศและความกดดันส่งผลต่อนักดำน้ำอย่างไร?

เมื่อนักดำน้ำดำลงมาจากผิวน้ำ ความดันของน้ำรอบตัวจะเพิ่มขึ้น ผลกระทบของความดันที่เพิ่มขึ้นนั้นมากที่สุดใน 10 เมตรแรก ความดันในร่างกายของนักประดาน้ำเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า และปริมาตรก๊าซภายในช่องอากาศของร่างกายจะลดลงครึ่งหนึ่งตามที่อธิบายไว้ในกฎของบอยล์

ในขณะที่นักดำน้ำยังคงดำลง การเปลี่ยนแปลงความดันสัมพัทธ์ จะมีนัยสำคัญน้อยลง และผลกระทบของความดันที่เพิ่มขึ้นต่อปริมาตรของก๊าซจะลดลง นี่คือตัวอย่างที่ใช้ได้จริง โดยใช้สูตรสำหรับกฎของบอยล์

ตัวอย่าง | ปริมาตรที่หนึ่งบาร์

นักดำน้ำที่มีอากาศอยู่ในปอด 6 ลิตรดำลงมาจากผิวน้ำ (ความดันสัมบูรณ์ 1 บาร์) ไปจนถึง 10 เมตร (ความดันสัมบูรณ์ 2 บาร์)

เนื่องจากความดันเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า ปริมาตรของก๊าซจึงต้องลดลงตามจำนวนที่เท่ากัน จัดเรียงสมการกฎของ บอยล์ ใหม่เพื่อแก้ปัญหาปริมาตร:

V = k / P

ค่าที่ทราบ

 •  V= ปริมาตรอากาศเมื่อนักดำน้ำลงไปถึง 10 เมตร
 • P = ความดันที่เปลี่ยนแปลง (2 บาร์)
 • k = ค่าคงที่ เท่ากับปริมาตรเริ่มต้น (6 ลิตร)

การคำนวณ

ปริมาตรที่ 10 เมตร (ลิตร) = k / ความดัน

ปริมาตรที่ 10 เมตร (ลิตร) = 6 ลิตร / 2 บาร์

คำตอบ

 • ก๊าซในปอดของนักดำน้ำที่ระยะสิบเมตรจะมีปริมาตรครึ่งหนึ่ง (สามลิตร) ของปริมาตรที่ผิวน้ำ

ตัวอย่าง | ปริมาตรที่ 3 บาร์

ตอนนี้คำนวณปริมาตรเดียวกัน แต่สำหรับการดำน้ำจากผิวน้ำถึงยี่สิบเมตร (ความดันสัมบูรณ์สามบาร์)

ค่าที่ทราบ

 • P = ความดันที่เปลี่ยนแปลง (3 บาร์)
 • k = ค่าคงที่ เท่ากับปริมาตรเริ่มต้น (6 ลิตร)

การคำนวณ

ปริมาตรที่ 20 เมตร (ลิตร) = k / ความดัน

ปริมาตรที่ 20 เมตร (ลิตร) = 6 ลิตร / 3 บาร์

คำตอบ

 • ก๊าซในปอดของนักดำน้ำที่ระยะ 20 เมตรจะเท่ากับ 1 ใน 3 (2.0 ลิตร) ของปริมาตรที่ผิวน้ำ

การคำนวณเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงความดันมีผลอย่างมากต่อนักดำน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในน้ำตื้น

 

บทที่ 2.1 | ทบทวน

_____ กล่าวว่าปริมาตรของก๊าซที่มีอุณหภูมิคงที่แปรผกผันกับความดันสัมบูรณ์

 • กฎของบอยล์

ลูกโป่งที่บรรจุอากาศที่มีปริมาตร 6 ลิตรที่พื้นผิวจะต้องลงไปที่ระดับความลึก _____ เพื่อบีบอัดปริมาตรให้เหลือ 2 ลิตร

 •  20 เมตร

ความดันสัมบูรณ์ที่ความลึก 30 เมตรมีค่าเท่าใด

 • 4 บาร์

ความดันบรรยากาศเทียบเท่ากับความดันที่กระทำโดยน้ำเกลือประมาณ _____

 • 10 เมตร

_____ คือแรงต่อหน่วยพื้นที่ที่สร้างขึ้นโดยแรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อมวลของชั้นบรรยากาศ

 • ความดันบรรยากาศ

ความดันสัมบูรณ์เป็นผลรวมของ:

 • ความดันอุทกสถิตและความดันบรรยากาศ

ความดันบรรยากาศของโลกเท่ากับ _____ ที่ระดับน้ำทะเล

 • 1 บาร์

_____ คือน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นของน้ำเหนือนักดำน้ำที่ระดับความลึก

 • ความดันอุทกสถิต

ปริมาตรของลูกโป่งที่เติมอากาศจะ _____ เมื่อความลึกและความดันเพิ่มขึ้น

 • หด

บทที่ 2.2 | การปรับสมดุลช่องว่างอากาศ

freediving

ช่องว่างอากาศได้รับผลกระทบจากความดัน

มีช่องว่างอากาศที่แตกต่างกันสี่แห่งที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงความดันตามที่อธิบายไว้ในกฎของบอยล์ อากาศสามารถบีบอัดได้ ซึ่งแตกต่างจากน้ำ ดังนั้นช่องว่างอากาศเหล่านี้ส่วนใหญ่จะต้องสมดุลเมื่อความดันภายนอกร่างกายเพิ่มขึ้น เช่น ระหว่างการดำลงจากผิวน้ำไปยังระดับความลึกที่ลึกขึ้น หากไม่สมดุล อาจเกิดความเสียหายของเนื้อเยื่อ ความเจ็บปวด และการบาดเจ็บได้

 • การปรับสมดุล | กระบวนการเพิ่มหรือลดความดันของปริมาตรของก๊าซที่กำหนดเพื่อให้ตรงกับความดันของก๊าซอีกปริมาตรหนึ่ง

ระหว่างการดำขึ้น ความดันภายในช่องว่างอากาศจะสูงกว่าความดันดันภายนอกร่างกาย ซึ่งหมายความว่าเทคนิคการปรับสมดุลซึ่งช่วยเคลื่อนย้ายอากาศเข้าไปในช่องว่างอากาศได้มากขึ้นนั้นไม่จำเป็นในระหว่างการดำขึ้น อากาศที่อยู่ในช่องว่างอากาศอยู่แล้วควรจะหนีออกมาโดยธรรมชาติ

การทำความเข้าใจว่าช่องว่างอากาศเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาอย่างไร และปรับความดันให้เท่ากันได้อย่างไร จะช่วยให้คุณระบุ และแก้ไขปัญหาการปรับสมดุลได้

หน้ากากดำน้ำ ฟรีไดฟ์

freedive mask

หน้ากากดำน้ำไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายมนุษย์ แต่ประกอบด้วยช่องว่างอากาศสำคัญ ที่เกิดจากโครงแข็ง และขอบยางที่ยืดหยุ่น ซึ่งจะบีบอัดเมื่อความดันภายนอกเพิ่มขึ้น ช่องว่างอากาศนี้จะต้องสมดุลระหว่างการดำลงโดยใช้อากาศจากปอดของนักดำน้ำ

สำหรับการดำน้ำฟรีไดฟ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงความลึก หน้ากากดำน้ำต้องปิดจมูกเพื่อให้นักดำน้ำปรับสมดุลช่องว่างอากาศได้ หน้ากากดำน้ำที่มีปริมาตรต่ำจะปรับสมดุลได้ง่ายกว่า เนื่องจากต้องหายใจออกทางจมูกเข้าไปในช่องอากาศน้อยลง เลนส์เทมเปอร์กลาส และขอบยางหน้ากากดำน้ำซิลิโคนแบบอ่อนช่วยเพิ่มความสบาย และความปลอดภัยระหว่างการเปลี่ยนแปลงความดัน

ปอด

Basicfreediving The Lungs
1. หลอดลมฝอย (Bronchioles) 2. ถุงลม (Alveoli) 3. ภาพขยาย - ถุงลม (Alveoli) 4. ถุงลม และเส้นเลือดฝอย

ปอดเป็นช่องว่างอากาศที่ใหญ่ที่สุดในร่างกาย พวกมันถูกสร้างขึ้นจากเนื้อเยื่อกึ่งยืดหยุ่นที่บีบอัดตามธรรมชาติเมื่อความดันเพิ่มขึ้น ปอดของผู้หญิงโดยเฉลี่ยสามารถบรรจุอากาศได้ประมาณ 4.5 ลิตร ในขณะที่ปอดของผู้ชายสามารถบรรจุอากาศได้ประมาณ 6 ลิตร

ระหว่างการดำน้ำแบบฟรีไดฟ์ การกลั้นหายใจ ปอดจะบีบตัวตามธรรมชาติเนื่องจากความดันภายนอกที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีความยืดหยุ่น นักดำน้ำจึงไม่ต้องทำอะไรเพื่อปรับสมดุล ปริมาตรปอดจะลดลงระหว่างการลง และเพิ่มขึ้นระหว่างการขึ้น แต่ไม่เกินปริมาตรเริ่มต้น การเปลี่ยนแปลงของเลือดที่เกิดจากปฏิกิริยาตอบสนองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมต่อการดำน้ำ (MDR) ช่วยปกป้องปอดโดยการขยายหลอดเลือดรอบถุงลม สิ่งนี้ยังช่วยลดช่องว่างอากาศที่ได้รับผลกระทบจากความดันที่เพิ่มขึ้น

นักดำน้ำสคูบ้าหายใจเอาก๊าซอัดจากถังอากาศที่ระดับความลึก ซึ่งจะขยายเกินขีดจำกัดที่ปลอดภัย หากพวกเขากลั้นหายใจระหว่างการดำขึ้นผิวน้ำ ในฐานะนักดำน้ำฟรีไดฟ์ คุณจะกักเก็บอากาศที่หายใจเข้าไประหว่างการหายใจครั้งสุดท้ายที่ผิวน้ำเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงที่ปอดของคุณจะขยายตัวมากเกินไป

โพรงไซนัส

Freedive The Sinuses

ไซนัสประกอบด้วยช่องว่างกลวงที่ยืดหยุ่นไม่ได้ 4 คู่ในกะโหลกศีรษะ:

 • ไซนัสบนขากรรไกร
 • ไซนัสหน้าผาก
 • ไซนัส Ethmoid
 • ไซนัส Sphenoid

ไซนัสส่วนหน้าตั้งอยู่ด้านหลัง ดวงตาและคิ้ว ไซนัสบนขากรรไกรเป็นไซนัสที่ใหญ่ที่สุด และอยู่ใกล้จมูก และเหนือฟัน เนื้อเยื่ออ่อนล้อมรอบไซนัส เพิ่มความไวต่อการเปลี่ยนแปลงความดัน ในระหว่างการขึ้น อากาศจะออกจากไซนัสผ่านโพรงจมูก และผ่านเข้าไปในปอดหรือหน้ากากดำน้ำ

 

อาการคัดจมูก

ทางเดินของเนื้อเยื่อเชื่อมต่อไซนัสกับโพรงจมูกซึ่งช่วยให้อากาศไหลเข้า และออกตามธรรมชาติ ในชีวิตประจำวันตามปกติ ไซนัสจะเคลื่อนผ่านช่องคอ และช่องจมูกอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องใช้ความพยายามอย่างตั้งใจทำ

เมือกที่สร้างขึ้นในไซนัสมักจะระบายออกอย่างรวดเร็ว โดยไม่กีดขวางการไหลเวียนของอากาศ อย่างไรก็ตาม หากมีการสร้างน้ำมูกมากเกินไป เช่น จากอาการแพ้ หรือไข้หวัด การไหลเวียนของอากาศที่เข้า และออกจากไซนัสอาจลดลง หรือแม้แต่ปิดกั้นโดยสิ้นเชิง สิ่งนี้อาจทำให้ยาก หรือเป็นไปไม่ได้ที่จะปรับไซนัสให้สมดุล ซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่นักดำน้ำไม่ควรดำน้ำหากรู้สึกว่าคัดจมูก

หู

The Ear
1. หูชั้นนอก 2. ช่องหู 3. แก้วหู 4. ท่อยูสเตเชียน

หูชั้นนอกเป็นส่วนที่มองเห็นได้ชัดเจนที่สุดของหู และประกอบด้วยเนื้อติ่งหู และช่องหูที่รวบรวมคลื่นเสียง และส่งตรงไปยังแก้วหู เนื่องจากเป็นส่วนที่อยู่ด้านนอกสุด หูชั้นนอกจะเต็มไปด้วยน้ำ ระหว่างการดำน้ำ เว้นแต่จะปิดผนึกด้วยฮูดที่แน่นสนิท นักดำน้ำฟรีไดฟ์ไม่จำเป็นต้องปรับสมดุล เนื่องจากน้ำสามารถไหลเข้า และออกจากช่องหูได้โดยที่นักดำน้ำไม่ต้องดำเนินการใด ๆ

แก้วหู หรือที่เรียกว่าเยื่อแก้วหู เป็นเนื้อเยื่อชั้นบางที่ยืดหยุ่นได้ ซึ่งแยกส่วนของหูชั้นนอกออกจากหูชั้นกลาง มันสั่นสะเทือนเมื่อกระทบกับคลื่นเสียง เช่น พื้นผิวของกลอง และส่งการสั่นสะเทือนเหล่านี้ไปยังกระดูกชิ้นเล็ก ๆ ในหูชั้นกลาง

แก้วหูมีเส้นประสาทที่ละเอียดอ่อน ซึ่งช่วยให้สามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของความดันได้เกือบจะในทันที เนื่องจากความไวนี้ หากนักดำน้ำไม่สามารถปรับสมดุลได้อย่างเหมาะสม แก้วหูจะยืดออก และอาจทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบาย หรือปวดอย่างรุนแรงหากไม่แก้ไขความไม่สมดุลของความดัน

หูชั้นกลางตั้งอยู่ระหว่างแก้วหู และหูชั้นใน ประกอบด้วยกระดูกเล็ก ๆ สามชิ้นที่เรียกว่า “ossicles” ซึ่งเปลี่ยนการสั่นสะเทือนจากแก้วหูให้กลายเป็นคลื่นในหูชั้นในที่เต็มไปด้วยของเหลว หูชั้นกลางมีช่องว่างที่เรียกว่าโพรงแก้วหูซึ่งได้รับผลกระทบจากความดัน เช่นเดียวกับไซนัส หูชั้นกลางมีลักษณะแข็ง และต้องปรับสมดุลตลอดด้วยตนเองเมื่อความดันเปลี่ยนแปลง

ท่อยูสเตเชียนเป็นท่อขนาดเล็ก และแคบที่เชื่อมต่อระหว่างหูชั้นกลางกับโพรงจมูก โดยปกติจะปิด และเปิดโดยกล้ามเนื้อเล็ก ๆ 2 มัดระหว่างการกลืนปกติเพื่อปรับความดันให้เท่ากัน หนึ่งในสามของท่อยูสเตเชียนเป็นกระดูกแข็งและส่วนที่เหลือทำจากกระดูกอ่อนที่ยืดหยุ่นได้

หูชั้นในเป็นส่วนที่อยู่ด้านในสุดของหู และมีหน้าที่แปลการสั่นสะเทือนจากหูชั้นกลางเป็นแรงกระตุ้นทางเคมีไฟฟ้าที่ส่งไปยังสมอง และแปลความหมายเป็นเสียง พวกมันยังรับผิดชอบในการทรงตัว และอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะ หรือคลื่นไส้เมื่อติดเชื้อหรือได้รับความเสียหาย ของเหลวในหูชั้นในไม่สามารถบีบอัดได้ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องปรับหูชั้นในให้สมดุล

เทคนิคการเคลียร์หู (การปรับความดัน)

การปรับสมดุล ทำให้สมดุลของความแตกต่างของความดันระหว่างช่องว่างอากาศในร่างกายของนักดำน้ำ กับความดันภายนอกร่างกาย นี่เป็นองค์ประกอบที่จำเป็นของการฝึกฟรีไดฟ์วิ่งหลายๆ การเรียนรู้ ซึ่งนักดำน้ำจะดำลงจากผิวน้ำไปสู่ระดับความลึกที่ลึกขึ้น เปิดช่องว่างทางอากาศซึ่งบีบอัดได้ภายในร่างกายเมื่อรับความดันที่เพิ่มขึ้น การปรับสมดุลช่องว่างอากาศช่วยให้นักดำน้ำฟรีไดฟ์ ดำลงได้อย่างปลอดภัย และสะดวกสบาย

มีเทคนิคการปรับสมดุลทั่วไป 2 แบบ ที่นักดำน้ำฟรีไดฟ์ใช้กัน คือ วิธีการวัลซาว่า และวิธีการเฟรนเซล

วิธีการวัลซาว่า

วิธีการวัลซาว่า เป็นเทคนิคการปรับสมดุลที่รู้จักกันดีที่สุด นักดำน้ำใช้นิ้วมือปิดจมูก และหายใจออกเบา ๆ กับรูจมูกที่ถูกปิดกั้น สิ่งนี้จะเพิ่มความดันภายในโพรงจมูก เปิดท่อยูสเตเชียน และดันอากาศเข้าไปในหูชั้นกลาง

มักใช้โดยผู้ที่ไม่ใช่นักดำน้ำฟรีไดฟ์เพื่อการแข่งขัน เพื่อเป็นการปรับสมดุลในช่องทางเดินอากาศ และโดยทั่วไปจะสอนให้กับนักดำน้ำสคูบ้า เพราะง่ายต่อการทำให้สำเร็จ ใช้งานได้เฉพาะเมื่อฟรีไดฟ์วิ่งในน้ำตื้น ซึ่งปกติจะเป็นระหว่างการดิ่งลงสู่แนวทแยง สิ่งนี้จะจำกัดความมีประโยชน์ของมันในระหว่างเรียนฟรีไดฟ์วิ่ง ที่นักดำน้ำฟรีไดฟ์อาจอยู่ในท่ากลับหัวระหว่างการดิ่งลง

วิธีการเฟรนเซล

วิธีการเฟรนเซล คล้ายกับ วิธีการวัลซาว่า แต่มีประสิทธิภาพมากกว่าสำหรับนักดำน้ำฟรีไดฟ์ นักดำน้ำใช้นิ้วบีบปิดรูจมูก แต่ใช้ลิ้นเป็นลูกสูบ แทนที่จะดันอากาศออกจากปอดด้วยไดอะแฟรม สิ่งนี้จะแรงดันเฉพาะอากาศในปาก และโพรงจมูกในขณะที่ทางเดินหายใจจากปอดยังคงปิดอยู่

ประโยชน์ของวิธีการเฟรนเซล

มีประโยชน์สี่ประการในการใช้ วิธีการเฟรนเซล แทน วิธีการวัลซาว่า

 • ทำงานได้ดีแม้ว่านักดำน้ำจะกลับหัว
 • ใช้พลังงานน้อยลงและต้องการอากาศน้อยลง เนื่องจากมีเพียงอากาศในจมูก และปากเท่านั้นที่ถูกกดดัน
 • มันนุ่มนวลกว่า ค่อยเป็นค่อยไป และควบคุมได้มากกว่าวิธีการวัลซาว่า
 • สามารถดำเนินการได้บ่อยขึ้น และสามารถรับแรงกดได้นานขึ้น ซึ่งทำให้ท่อยูสเตเชียนเปิดได้นานขึ้น

คุณจะปรับสมดุลบ่อยครั้ง ระหว่างการดำน้ำของคุณ การพัฒนาเทคนิคการปรับสมดุลที่มีประสิทธิภาพ และสะดวกสบายทำให้การดำน้ำของคุณสนุก และปลอดภัยยิ่งขึ้น

การปรับสมดุลหน้ากากดำน้ำ

เมื่อนักดำน้ำดำลง แรงกดดันจากภายนอกที่เพิ่มขึ้นบนหน้ากากดำน้ำทำให้ปริมาตรอากาศภายในหน้ากากดำน้ำลดลง โครงแข็งของหน้ากากดำน้ำจะจำกัดว่าขอบยางที่ยืดหยุ่นสามารถบีบอัดได้มากน้อยเพียงใดเมื่อความดันเพิ่มขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงความรู้สึกไม่สบายหรือการบาดเจ็บ นักดำน้ำต้องปรับสมดุลหน้ากากดำน้ำ แม้ว่าความลึกจะเปลี่ยนไปเพียงไม่กี่เมตรก็ตาม

หน้ากากดำน้ำที่ออกแบบมาให้มีปริมาตรมากขึ้น เช่นเดียวกับหน้ากากดำน้ำที่ออกแบบมาสำหรับการดำน้ำสคูบ้า ต้องใช้อากาศในปริมาณที่มากขึ้นเพื่อใช้ในการปรับสมดุล สิ่งนี้ทำให้พวกมันไม่เป็นที่ต้องการของนักดำน้ำฟรีไดฟ์ หน้ากากดำน้ำปริมาตรน้อยเป็นที่ต้องการสำหรับนักดำน้ำฟรีไดฟ์ที่ต้องประหยัดอากาศให้มากที่สุด

นักดำน้ำฟรีไดฟ์สามารถปรับความดันในหน้ากากดำน้ำให้สมดุลได้อย่างง่ายดาย ด้วยการหายใจออกทางรูจมูกเล็กน้อย อากาศจะออกจากปอด เพิ่มความดันภายในของหน้ากากดำน้ำ เพื่อให้หน้ากากดำน้ำอยู่ในสภาวะสมดุลกับความดันภายนอกที่มากขึ้น นักดำน้ำสามารถเร่งการไหลของอากาศเข้าสู่หน้ากากดำน้ำได้โดยการบีบจมูกเบา ๆ ให้เกือบปิด นิ้วควรปล่อยให้อากาศผ่านรูจมูกและเข้าไปในหน้ากากดำน้ำอย่างเพียงพอเพื่อให้กระบวนการปรับสมดุล

หลีกเลี่ยงการหายใจออกมากเกินไป หรือปล่อยให้อากาศรั่วไหลออกจากหน้ากากดำน้ำขณะปรับสมดุล

บทที่ 2.2 | ทบทวน

_____ คือช่องว่างกลวงที่ไม่ยืดหยุ่นสี่คู่ในกะโหลกศีรษะ

 • ไซนัส

วิธีการเฟรนเซล มีประสิทธิภาพมากกว่าสำหรับนักดำน้ำฟรีไดฟ์เนื่องจาก:

 • ทำงานได้ดีขณะกลับหัวและสะดวกสบายยิ่งขึ้น

นักดำน้ำปรับช่องว่างอากาศในร่างกายให้เท่ากัน:

 • เฉพาะตอนลง

_____ นั้น ปรับสมดุลได้ง่ายโดยการหายใจออกทางรูจมูกเล็กน้อย

 • หน้ากากดำน้ำ

ทางเดินของเนื้อเยื่อเชื่อมต่อ _____ กับโพรงจมูกและปล่อยให้อากาศไหลเข้าและออกตามธรรมชาติ

 • ไซนัส

อากาศใน _____ ไม่จำเป็นต้องถูกกดดันเพื่อให้วิธีการเฟรนเซล เสร็จสมบูรณ์

 • ปอด

_____ แยกหูชั้นนอกออกจากหูชั้นกลาง

 • แก้วหู

ต้องปรับสมดุลส่วนไหนของหู?

 • หูชั้นกลาง

_____ บีบอัดตามธรรมชาติเนื่องจากความดันภายนอกที่เพิ่มขึ้นระหว่างการลง

 • ปอด

ในระหว่าง _____ นักดำน้ำใช้นิ้วมือปิดจมูกและหายใจออกเบา ๆ กับรูจมูกที่ถูกบล็อก

 • วิธีการวัลซาว่า

การปรับสมดุลทำให้สมดุลของความแตกต่างของความดันระหว่างช่องว่างอากาศในร่างกายของนักดำน้ำและความดัน:

 • นอกร่างกายของพวกเขา

 

บทที่ 2.3 | ปัญหาเกี่ยวกับความดัน

Pressure Related Issues

ปัญหาการปรับสมดุล

ฟรีไดฟ์วิ่งเป็นกีฬาที่ปลอดภัยมาก ซึ่งมีการฝึกโดยนักดำน้ำหลายแสนคนในแต่ละปี สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดบางประการของความรู้สึกไม่สบาย หรือการบาดเจ็บระหว่างการดำน้ำ เกิดจากการที่นักดำน้ำไม่สามารถปรับสมดุล (เคลียร์หู) ได้อย่างถูกต้อง ปัญหาเหล่านี้มักเรียกว่า “การบีบตัว” ตามความรู้สึกที่นักดำน้ำรู้สึก เมื่อปริมาตรของอากาศลดลงโดยไม่มีการปรับสมดุล

สาเหตุเกิดจากอุปกรณ์บีบ เข่น

ฮูดบีบ

นักดำน้ำฟรีไดฟ์หลายคนสวมฮู้ด และอุปกรณ์ป้องกันการสัมผัสอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย และความเพลิดเพลินระหว่างการดำน้ำ หากฮู้ดมีขนาดเล็กเกินไปหรือสร้างซีลที่แน่นมากรอบ ๆ ศีรษะของนักดำน้ำ ฮู้ดอาจดักจับอากาศรอบ ๆ หูของนักดำน้ำ ซึ่งสามารถทำให้เกิดฮู้ดบีบในช่องหูชั้นนอกได้

นักดำน้ำสามารถระบุการบีบตัวของฮู้ดได้หากพยายามปรับสมดุลแต่ยังคงรู้สึกถึงความดันในช่องหู หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่แก้ไข ฮู้ดบีบตัวอาจทำให้ปรับสมดุลหูได้ยากขึ้น และอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

การป้องกันและรักษา

การบีบของฮู้ดนั้นทำให้รู้สึกอึดอัด แต่โชคดีที่มันมักจะค่อย ๆ เกิดขึ้น ทำให้นักดำน้ำมีเวลาเพียงพอในการแก้ไขปัญหา หากฮู้ดบีบเกิดขึ้น พวกเขาจะหยุดลงทันที โดยจับเชือกดำน้ำ หรือวัตถุที่ยึดอยู่กับที่ นักดำน้ำควรกลับขึ้นสู่ผิวน้ำ และแก้ไขปัญหา

นักดำน้ำสามารถป้องกันไม่ให้ฮู้ดบีบได้โดยใช้นิ้วค่อย ๆ ดึงฮู้ดออกจากศีรษะ วิธีนี้ช่วยให้น้ำเข้าไปในฮู้ดได้ในขณะที่อากาศที่ติดอยู่ระบายออก แก้ไขความไม่สมดุลของความดัน และกำจัดการบีบตัวของฮู้ด นักดำน้ำบางคนจะเจาะรูเล็ก ๆ ที่ฮู้ดหน้าหูเล็กน้อย ซึ่งช่วยให้น้ำ และอากาศไหลเข้า และออกจากฮู้ดได้อย่างเป็นธรรมชาติ ทำให้ฮู้ดสมดุลโดยไม่ลดการป้องกันการสัมผัสลงอย่างมาก

หากคุณดำน้ำโดยสวมฮู้ดเป็นประจำ คุณควรพัฒนานิสัยที่จะแหวกซีลของฮู้ดทันทีก่อนที่จะเริ่มดำน้ำ ซึ่งจะช่วยให้น้ำเข้าไปในฮู้ด และอุดช่องหูของคุณ ป้องกันการบีบตัวของฮู้ด

 

 

หน้ากากดำน้ำบีบ

หน้ากากดำน้ำบีบเป็นอีกปัญหาหนึ่งของการทำให้เสมดุลที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ เช่นเดียวกับฮู้ดบีบ เป็นผลมาจากความไม่สมดุลของความดันระหว่างความดันน้ำภายนอก และความดันที่ลดลงภายในหน้ากากดำน้ำ ขณะที่นักดำน้ำดำลง ทำให้เกิดความไม่สมดุลของความดันที่อาจทำให้เนื้อเยื่อบริเวณใบหน้า และดวงตาเสียหายเล็กน้อย

หน้ากากดำน้ำบีบมักจะส่งผลต่อนักดำน้ำรุ่นใหม่ที่ลืมปรับสมดุลหน้ากากดำน้ำ พบได้บ่อยในนักดำน้ำฟรีไดฟ์ที่ลืมหายใจออกทางจมูกระหว่างการปรับสมดุล ซึ่งป้องกันไม่ให้อากาศเข้าไปในหน้ากากดำน้ำ

หากหน้ากากดำน้ำบีบทำให้เนื้อเยื่อเสียหาย มักจะส่งผลต่อหลอดเลือดเล็ก ๆ ใน และรอบดวงตา การบาดเจ็บเล็กน้อยเหล่านี้ดูน่ากลัว แต่ไม่ค่อยสร้างความเสียหายถาวร

การป้องกันและรักษา

การป้องกันหน้ากากดำน้ำบีบเริ่มต้นที่ผิวน้ำก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของความดัน นักดำน้ำควรเริ่มดำน้ำโดยปรับสมดุลหน้ากากดำน้ำ และควรปรับสมดุลบ่อย ๆ ระหว่างการดำลงโดยไม่ต้องรอสัญญาณแรกของหน้ากากดำน้ำบีบ

คุณควรหยุดลงทันทีหากคุณเริ่มรู้สึกว่าหน้ากากดำน้ำบีบ ใช้เชือกดำน้ำหรือวัตถุคงที่เพื่อหลีกเลี่ยงการลงไปไกลกว่านั้น และค่อยๆ หายใจออกทางจมูกของคุณจนกว่าหน้ากากดำน้ำจะสมดุล

ไซนัสบีบ

Sinus Squeeze

สาเหตุ

ไซนัสบีบเป็นหนึ่งในปัญหาที่พบบ่อยที่สุดที่นักดำน้ำต้องเผชิญ โดยปกติแล้วอากาศจะเคลื่อนเข้า และออกจากไซนัส และทางเดินที่เชื่อมต่อกัน โดยปราศจากการแทรกแซงของมนุษย์ การบีบตัวของไซนัสเกิดจากความไม่สมดุลของความดันระหว่างอากาศในไซนัสกับความดันภายนอก สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดคือ อาการคัดจมูก ซึ่งมักเกิดจากปัญหาต่าง ๆ เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ หรือโรคภูมิแพ้

 

สัญญาณและอาการ

ความรู้สึกไม่สบาย และความรู้สึกถึงความดัน เป็นสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดของไซนัสบีบ หากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข ความรู้สึกไม่สบายจะพัฒนาไปสู่ความเจ็บปวดเฉพาะที่ในไซนัสที่ได้รับผลกระทบจากการบีบ ไซนัสบีบส่วนหน้าทำให้เกิดอาการปวดอย่างรุนแรงที่หน้าผาก หรือหลังตา ไซนัสบีบบนขากรรไกร ทำให้เกิดอาการปวดฟันหรือปวดร้าวที่โหนกแก้ม

 

การป้องกัน

ไซนัสบีบสามารถป้องกันได้ง่าย ๆ ด้วยแนวทางพื้นฐานบางประการ นักดำน้ำควรหลีกเลี่ยงการดำน้ำในขณะที่คัดจมูก หรือป่วย เนื่องจากจะเพิ่มการผลิตน้ำมูก และเสี่ยงต่อการอุดตันทางเดินระหว่างไซนัส และโพรงจมูก ยาลดน้ำมูกอาจดูเหมือนเป็นวิธีแก้ปัญหา แต่ผลของยาอาจหมดไปในระหว่างการทำกิจกรรมดำน้ำ ทำให้มีโอกาสเกิดการคัดจมูกมากขึ้น

แม้แต่นักดำน้ำที่มีสุขภาพดีก็เสี่ยงที่ไซนัสจะบีบตัว หากพวกเขาปล่อยให้ตัวเองขาดน้ำ ภาวะขาดน้ำมักเกิดจากสภาพแวดล้อมในเขตร้อนชื้น หรืออยู่ในน้ำเป็นเวลานาน เมื่อนักดำน้ำขาดน้ำ เมือกในโพรงไซนัสจะกลายเป็นของเหลวน้อยลง เพิ่มความเสี่ยงของการคัดจมูก

 

การรักษา

ไซนัสบีบอาจกลายเป็นการบาดเจ็บร้ายแรงได้ หากนักดำน้ำไม่ดำเนินการแก้ไข หากนักดำน้ำรู้สึกเจ็บปวด หรือสงสัยว่าไซนัสบีบทำให้เกิดการบาดเจ็บ ควรหยุดดำน้ำทันที และไปพบแพทย์ พวกเขาไม่ควรดำน้ำอีก จนกว่าจะได้รับอนุญาตจากแพทย์

หูบีบ

หูบีบเป็นผลมาจากความไม่สมดุลของความดันระหว่างความดันจากสิ่งแวดล้อมภายนอก และความดันของช่องอากาศภายในหูชั้นกลาง หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่รักษา หูบีบอาจทำให้รู้สึกไม่สบาย เจ็บปวด หรือทำลายเนื้อเยื่อในหูชั้นกลาง และแก้วหู การบาดเจ็บนี้เรียกโดยทั่วไปว่า “การบาดเจ็บเหตุแรงดัน”

 

สาเหตุ

ความไม่สามารถ หรือปรับสมดุลไม่เพียงพอเป็นสาเหตุหลักของหูบีบ นักดำน้ำอาจไม่ปรับสมดุลอย่างมีประสิทธิภาพ พวกเขาอาจลงมาเร็วเกินไป หรือปรับสมดุลเพียงไม่กี่ครั้งระหว่างการดำลง ข้อผิดพลาดใด ๆ เหล่านี้สามารถปิดท่อยูสเตเชียน ป้องกันการปรับสมดุลเพิ่มเติม
เช่นเดียวกับไซนัสบีบ การดำน้ำในขณะที่คัดจมูกอาจทำให้หูบีบได้ หากโพรงจมูกมีเลือดคั่ง อากาศจะผ่านเข้า และออกจากช่องอากาศในหูชั้นกลางได้ยาก ซึ่งอาจทำให้ความดันไม่สมดุล และหูบีบได้
ค่อยๆ ปรับสมดุลเสมอ และหยุดการดำน้ำหากคุณไม่สามารถปรับสมดุลได้
การบาดเจ็บเหตุแรงดัน หูชั้นกลาง
 
เมื่อการบีบตัวของหูชั้นกลางแย่ลง อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บเหตุแรงดันของหูชั้นกลางได้ สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อความไม่สมดุลของความดันลบดึงเลือดจากเนื้อเยื่อรอบหูชั้นกลางเพื่อชดเชย
 
แก้วหูแตก
 
หูบีบยังส่งผลต่อแก้วหู ซึ่งเป็นเยื่อที่ยืดหยุ่นระหว่างสภาพแวดล้อมภายนอก และหูชั้นกลาง เมื่อความดันภายนอกแก้วหูเพิ่มขึ้น ปริมาณอากาศในหูชั้นกลางจะลดลง และเยื่อจะยืดเข้าด้านในไปยังหูชั้นกลาง หากปล่อยทิ้งไว้แก้วหูอาจฉีกขาดได้ หากหูจมอยู่ใต้น้ำในขณะที่เยื่อแก้วหูฉีกขาด น้ำอาจเข้าไปในหูชั้นกลางผ่านทางรอยฉีกขาด

สัญญาณและอาการ

การบาดเจ็บเหตุแรงดัน หูชั้นกลาง
 
การบาดเจ็บเหตุแรงดัน ของหูชั้นกลางถูกระบุโดยความรู้สึกบวมในหู และมีปัญหาในการได้ยิน นักดำน้ำอาจรู้สึกไม่สบาย หรือเจ็บปวด บางครั้งเป็นเวลาหลายวัน นักดำน้ำที่พยายามปรับให้สมดุล กับการบาดเจ็บเหตุแรงดัน ในหูชั้นกลางอาจได้ยินเสียงแตกซึ่งแสดงว่ามีของเหลวอยู่ กรณีที่รุนแรงกว่านี้อาจทำให้เลือดออก และสูญเสียการได้ยินได้ ถ้าเลือดถูกดึงออกจากเนื้อเยื่ออย่างเพียงพอโดยการไล่ระดับความดันลบ
 
แก้วหูแตก
 
ความรู้สึกไม่สบายเป็นสัญญาณแรก ตามมาด้วยความเจ็บปวดอย่างรุนแรงเมื่อแก้วหูขยายไปถึงขีดสุด หากแก้วหูแตก ความเจ็บปวดมักจะหายไป ตามด้วยความรู้สึกเย็น และไม่สบายเมื่อมีน้ำเข้าไปในหู แม้ว่าความเจ็บปวดอาจลดลง หรือหายไป แต่อาการวิงเวียนศีรษะ อาการรู้สึกหมุน และเสียการทรงตัวมักจะตามมาเมื่อน้ำเข้าไปเติมช่องว่างอากาศ แก้วหูแตกเป็นการบาดเจ็บสาหัส ที่อาจใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการรักษา

 

การป้องกัน

 
หูบีบอาจเป็นเรื่องน่ากลัว และอาจส่งผลร้ายแรงหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่แก้ไข โชคดีที่ เช่นเดียวกับการบีบตัวของไซนัส พวกมันสามารถป้องกันได้ง่าย นักดำน้ำไม่ควรดำน้ำในขณะที่มีเลือดคั่ง หรือใช้ยาลดน้ำมูกเพื่อดำน้ำหากรู้สึกไม่สบาย
 
ปรับสมดุลก่อนเริ่มดำน้ำ สิ่งนี้ทำให้เนื้อเยื่ออ่อนในท่อยูสเตเชียน และช่องว่างอากาศคลายตัว ซึ่งทำให้การปรับสมดุลง่ายขึ้น นักดำน้ำควรปรับสมดุลตั้งแต่เนิ่น ๆ และบ่อยครั้งระหว่างการดำน้ำ ก่อนที่ความดันจะเพิ่มขึ้น สิ่งนี้ช่วยลดปริมาณอากาศ และความพยายามที่จำเป็นในการทำให้เสมดุลในแต่ละครั้ง  และลดปริมาณความเครียดบนเนื้อเยื่ออ่อน
 
นักดำน้ำควรหยุดลงหากรู้สึกเจ็บ หรือไม่สบาย เช่นเดียวกับการบีบตัวของไซนัส การดื่มน้ำในปริมาณที่เหมาะสม จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องของเสมหะในอากาศ ทำให้ง่ายต่อปรับสมดุล

 

การรักษา

 
ห้ามดำน้ำโดยมี การบาดเจ็บเหตุแรงดัน หรือสงสัยว่าเป็น การบาดเจ็บเหตุแรงดัน และยุติการดำน้ำทันที หากคุณสงสัยว่ามี การบาดเจ็บเหตุแรงดัน เกิดขึ้น และไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อย่าดำน้ำอีกครั้งโดยไม่ได้รับอนุมัติจากแพทย์

รีเวิร์สบล๊อค

Reverse Blocks
รีเวิร์สบล๊อค Reverse Blocks
ความดันภายในของช่องว่างอากาศ เช่น ไซนัสหรือหูจะเพิ่มขึ้นระหว่างการขึ้น โดยทั่วไปความดันนี้จะถูกคลายออกโดยไม่ต้องให้นักดำน้ำดำเนินการใดๆ รีเวิร์สบล๊อคอาจเกิดขึ้นได้หากท่อยูสเตเชียนหรือทางเดินไซนัสถูกปิดกั้น
 
รีเวิร์สบล๊อคอาจแย่ลงหากนักดำน้ำยังคงขึ้นต่อไปโดยไม่แก้ไขปัญหา พวกเขาจะรู้สึกถึงความดันและรู้สึกไม่สบายหรือเจ็บปวดเมื่อความดันภายในเพิ่มขึ้น อาการของรีเวิร์สบล๊อคสามารถคงอยู่ได้หลังจากนักดำน้ำขึ้นสู่ผิวน้ำ

 

สาเหตุ

 
รีเวิร์สบล๊อคมักเกิดจากอาการคัดจมูกซึ่งสามารถลดหรือปิดท่อยูสเตเชียนได้อย่างสมบูรณ์ อาการคัดจมูกยังสามารถปิดกั้นทางเดินของไซนัส กักอากาศไว้ในโพรงไซนัส นอกจากนี้ยังสามารถเกิดขึ้นได้หลังจากที่นักดำน้ำประสบกับการบีบตัว ซึ่งทำให้เนื้อเยื่ออ่อนในอากาศที่ได้รับผลกระทบเกิดการอักเสบ ความพยายามที่จะปรับสมดุลช่องว่างอากาศสามารถสร้างรีเวิร์สบล๊อคระหว่างการขึ้น

 

การป้องกัน

 
เป็นการยากที่จะแก้ไขรีเวิร์สบล๊อคโดยการขึ้นให้ช้าลงหรือหยุดระหว่างการฟรีไดฟ์ นักดำน้ำรู้ดีว่าการป้องกันที่ดีที่สุดคือการหลีกเลี่ยงสภาวะที่สามารถสร้างรีเวิร์สบล๊อคได้ ซึ่งหมายถึงการหลีกเลี่ยงการดำน้ำขณะคัดจมูก หรือการหยุดดำน้ำหากการปรับสมดุลทำได้ยาก หรือหากการปรับสมดุลใช้เวลานานกว่าปกติ
 
หากเกิดรีเวิร์สบล๊อค นักดำน้ำฟรีไดฟ์ควรใช้เชือกดำน้ำเพื่อชะลอหรือหยุดการขึ้น พวกเขาสามารถกระดิกกรามและค่อยๆ ยืดคอเพื่อพยายามคลายความดันที่ไม่ต้องการ
 
พวกเขาไม่ควรพยายามดำน้ำอีก รวมถึงการดำน้ำในฐานะบัดดี้ที่ดูแล จนกว่าพวกเขาจะสามารถปรับสมดุลได้ตามปกติอีกครั้ง บางครั้งต้องรออย่างน้อยหนึ่งวันเพื่อดำน้ำต่อไป

บทที่ 2.3 | ทบทวน

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่ออากาศถูกขังอยู่ภายในช่องว่างอากาศและไม่สามารถระบายออกได้ในระหว่างการขึ้น

 • รีเวิร์สบล๊อค

_____ เสมอ หากคุณไม่สามารถปรับสมดุลได้

 •  หยุดการดิ่งลงและสิ้นสุดการดำน้ำ

ปัญหาเกี่ยวกับความดันที่พบบ่อยที่สุดคือ:

 • ฮู้ด หน้ากากดำน้ำ ไซนัส และหูชั้นกลางบีบ (squeezes)
 หูบีบอาจเกิดจาก:
 • การปรับสมดุลที่ไม่มีประสิทธิภาพ อาการคัดจมูก การลงอย่างรวดเร็ว

ไซนัสบีบอาจเกิดจาก:

 • อาการคัดจมูก

ฮู้ดบีบอาจเกิดขึ้นได้หากฮู้ดสร้าง ____ รอบศีรษะ

 • ซีลกันน้ำ

นักดำน้ำที่ลืมคลายรูจมูกระหว่างการปรับสมดุลอาจประสบกับ:

 •  หน้ากากดำน้ำบีบ

ปัญหาเกี่ยวกับความดันที่เกิดจากการลดลงของปริมาตรอากาศของร่างกายเรียกว่า:

 • บีบ (Squeezes)
Scroll to Top